На 30.09.2019 г. Министерство на икономиката, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2020 г.  

Предложения и коментари по посочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 21.10.2019 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg .  

Съгласно публикувания проект на Индикативна годишна работна програма на ОПИК за 2020 г., през следващата календарна година предстои стартирането на приема на проекти по процедура "Дигитализация на МСП" (в периода м. март 2020 г. - м. май 2020 г.), по която процедура съществуващите микро, малки и средни предприятия в страната, които представляват търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, ще могат да кандидатстват с проекти за разработване и внедряване на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.  

Предвижданите минимален и максимален размер на безвъзмездната помощ за един проект са в границите от 50 000 лв. до 391 166 лв., при максимален интензитет на помощта до 70% от размера на проекта. Допустими за финансиране по проектите ще бъдат инвестиционните разходи за придобиване на ДМА и ДНА, както и разходите за услуги, свързани с разработването и внедряването на ИКТ базирани системи и приложения за управление на бизнеса. 

Приложение: 

1. Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП "Иновации и конкурентоспособност" за 2020 г.