Членство Станете част от Професионална асоциация европейски и национални проекти за развитие

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

Необходими документи, процедура за приемане на нови членове и годишен членски внос

Членственото правоотношение възниква и се прекратява по решение на Управителния съвет, като желаещите кандидати за членство в ПАЕНПР физически и юридически лица, подават следните документи до Управителния съвет (УС):

Писмена молба до Управителния съвет;

Декларация за приемане и спазване на Устава и Етичния кодекс на ПАЕНПР;

Заверено копие от удостоверение за актуално състояние за юридическо лице, копие от документ за самоличност и автобиография за физическо лице;

Решение на компетентния орган на юридическото лице - кандидат;

УС разглежда молбата за членство на първата си сесия след нейното подаване.

Годишният членски внос възлиза на 250 BGN за физически и 500 BGN за юридически лица. Еднократно се заплаща встъпителна вноска в размер на 200 BGN.
Последни публикации

Обществено обсъждане на проект на индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2020 г.

Обществено обсъждане на проект на индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2020 г.

01.10.2019
Публукуван доклад от проведено изследване по Дейност 1 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01

Публукуван доклад от проведено изследване по Дейност 1 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01

30.09.2019
Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана

Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана

29.08.2019