По време на извънредното си заседание на 29.09.2016 г., Комитетът за наблюдение на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР) взе решение за увеличаване на бюджета по процедура "Ново работно място 2015" на програмата с допълнителни 25 млн. лева. Това ще даде възможност още около 2500 безработни и икономически неактивни хора да бъдат наети на работа. Общият им брой ще се очаква да надхвърли 10 000 души. Управляващият орган ще публикува допълнително информация със списък на договорите за финансиране с допълнителния ресурс след извършаване на процедура по оптимизация на бюджетите на класираните проектни предложения.

По време на заседанието бяха одобрени и три нови процедури в подкрепа на реформите в трудовата експертиза и деинституционализацията на децата и възрастните, които Министерството на труда и социалната политика подготвя.

Процедурата „Открий ме“ е в подкрепа на деинституционализацията на децата и младежите. Изпълнението й ще даде възможност за по-добра интеграция в обществото и за подобряване качеството на живот на децата и младежите, настанени в резидентни услуги и ще ги подготви за реалния живот след напускането на институциите, каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при представянето на новите инициативи. Бюджетът на процедурата е 4 млн.лв. По нея ще се финансират дейности за насърчаване на социалното включване на 600 деца и младежи до 29 години, които в момента са настанени в институции. Те ще получат подкрепа, за да развият умения за учене и работа, за да могат да водят самостоятелен живот. Процедурата ще позволи на доставчиците на услуги за социално включване да разширят обхвата на дейността си.

Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри и процедура „Нов шанс за социално включване“, която ще улесни хората с увреждания в намирането на работа. При реализирането на операцията ще се тества нов подход за експертно определяне на тяхната работоспособност. Бюджетът на процедурата, която ще се изпълнява до 2018 г., е 1 млн. лв.

Процедурата „Подкрепа за лица с увреждания“ ще даде възможност на общините да получат средства за създаване на центрове за комплексна подкрепа за хора с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания, като по този начин ще се подобри достъпът им до социални и здравни услуги. Благодарение на това техните роднини, които сега са ангажирани с грижи за тях, ще имат възможност да започнат работа. Инициативата ще се финансира с 6 млн. лв., с които да се открият най-малко шест центъра с общ капацитет 540 души.

В началото на заседанието на Комитета за наблюдение министър Зорница Русинова отбеляза, че до момента около 25 000 човека са намерили реализация на пазара на труда, благодарение на изпълнението на процедурите по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Над 20 000 от тях са младежи до 29 години.

„Изпълнението на програмата даде възможности за разширяване на обхвата на социалните услуги, за развитие на интегрирани услуги в домашна среда и приемната грижа. С подкрепата на европейските средства тези дейности се стабилизират и превръщат в устойчиви политики“, подчерта Русинова. Тя отбеляза, че към момента се изпълняват процедури от ОП РЧР за близо 1 млрд. лв. „Още през първите две години от началото на програмата имаме изключително засилено изпълнение. Няма никакъв риск от загуба на средства от оперативната програма“, подчерта министър Русинова.

Представителят на Европейската комисия Аурелио Сесилио приветства доброто изпълнение на ОП РЧР. Над 60% от средствата по нейния бюджет са разпределени, а 40% са договорени. Това е нещо, което ценим и приветстваме, каза той. Сесилио отбеляза, че редица макроикономически показатели, като спадът на безработицата, показват положителното развитие на България.