Центърът за развитие на човешките ресурси публикува национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор "Младеж" по Програма "Еразъм+" за подаване на проекти за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта.

Крайният срок за кандидатстане е: 13:00 ч. (българско време) на 04 октомври 2016 г.

По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“.
Проектните предложения, финансирани по Ключова дейност 2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ в областта на младежта, следва да се фокусират върху повишаване на капацитета на участващите организации и способността им за работа в международна среда чрез споделяне на идеи, методи и добри практики; транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни.

Потенциални бенефициенти и партньори:

Бенефициент по проекта може да бъде всяка организация/неформална младежка група, установена в програмна държава. Тази организация кандидатства от името на всички партньорски организации, участващи в проекта.

В зависимост от целите на проекта проекта, Стратегическите партньорства в областта на младежта следва да включват най-подходящия и разнообразен кръг от партньорски организации, с цел да се възползват от различните профили, опит и експертни познания, и да произведат висококачествени проектни резултати/продукти.

Минимален брой партньорски организации:

Стратегическите партньорства в областта на младежта трябва да включват: най-малко две организации или неформални младежки групи от две различни програмни държави. Няма ограничение в максималния брой партньори, но се отпуска финансиране за управление и изпълнение на проекта на най-много десет организации.

Продължителност на проектите:

Стратегическите партньорства в областта на младежта могат да бъдат с продължителност между 6 месеца и 3 години.


Срокове за кандидатстване:

Кандидатите следва да подадат своите проектни предложения най-късно до 04 октомври 2016 г., до 13:00 часа (българско време), като проектите следва да стартират в периода 01 февруари и 31 май на следващата година.

Финансиране:

Схемата на финансиране по дейност „Стратегически партньорства“ се състои от набор от бюджетни пера, като кандидатите следва да изберат по кои от тях да кандидатстват за финансиране в зависимост от дейностите, които планират да извършат и резултатите, които целят да постигнат. Първите две пера, "Управление и изпълнение на проекта" и "Международни партньорски срещи" са основни бюджетни пера, за които всички кандидати по съответната дейност могат да кандидатстват, тъй като те са част от разходите, които всеки проект следва да извърши. Другите пера могат да бъдат релевантни за проекти, които ще преследват по-съществени цели включващи преподавателски, обучителни и учебни дейности.


Бюджетни пера, основни за изпълнението на проекта:

- Управление и изпълнение на проекта (Project Management and Implementation) – финансирането се отпуска под формата на единична ставка. Финансират се разходи, свързани с дейности по управлението и изпълнението на проекта (напр. планиране, финанси, координация и комуникация между партньорите, брошури, дипляни и т.н.).
- Международни партньорски срещи (Transnational Project Meetings) –
финансирането се отпуска под формата на единични ставки и се изчислява с помощта на калкулатора за изчисляване на разстояния. Финансират се пътни разходи и разходи за издръжка.


Бюджетни пера, приложими за проекти в зависимост от предвидените проектни дейности:

- Извънредни разходи (Exceptional Costs) – финансиране, което се отпуска за покриване на до 75% от реалните разходи, свързани с възлагане на подизпълнители или покупка на стоки и услуги. Подизпълнението трябва да бъде свързано с услуги, които не могат да бъдат предоставени пряко от участващите организации по надлежно обосновани причини. Закупуването на оборудване не може да се отнася към обичайното офис оборудване или оборудване, което участващите организации обикновено използват.

- Разходи за хора със специални потребности (Special Needs Support) – финансиране, което се отпуска за покриване на допълнителни разходи, пряко свързани с участниците с увреждания.


Бюджетни пера, свързани с дейности за международно обучение, преподаване и учене:

- Разходи за път (Travel) – финансирането се отпуска под формата на единична ставка и се изчислява с помощта на калкулатора за изчисляване на разстояния. Представляват финансови средства за покриване на пътните разходи на участниците, участващи в мобилност, включително придружаващите ги лица, от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно.

- Индивидуална подкрепа (Individual Support) – финансирането се отпуска под формата на единична ставка на ден за издръжка на участниците по време на дейността. 

- Езикова подкрепа (Linguistic Support) – финансирането се отпуска под формата на единична ставка и важи само за дългосрочни дейности с продължителност между 2 и 12 месеца.

- Финансиране на извънредни разходи, свързани със скъпи пътувания на участници от отдалечени региони или отвъдморски страни и територии (ОСТ), се покрива до 80% от направените реални разходи.

В Стратегически партньорства за обмен на добри практики се изключва възможността за кандидатстване по бюджетни пера „Интелектуални продукти“ и „Събития за разпространение на резултатите“.


За повече информация: http://www.hrdc.bg/


Приложение:

1. Национална покана за подаване на проектни предложения по КД2 "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики".