Със Заповед № РД-16-682/21.07.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена в резултат на промени в нормативната уредба, включително влизането в сила на Постановление № 160/01.07.2016 г. на Министерски съвет за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ. бр. 52 от 08 Юли 2016 г.).

Следва да се има изрично предвид, че по отношение на всички процедури за определяне на изпълнители, които вече са обявени и се провеждат в съответствие с реда и условията на Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г., се прилагат изискванията на Ръководство за изпълнение на договори, одобрено със Заповед № РД-16-411/19.05.2015 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПИК (актуализирано със Заповед № РД-16-28/15.01.2016 г. и изменено със заповеди № № РД-16-200/10.03.2016 г. и РД-16-408/05.05.2016 г.).

Повече информация, както и текстът на самото Ръководство и приложенията към него са публикувани на сайта на УО на Оперативната програма: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1076


Приложения:

1. Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност".