Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Актуализацията е извършена в резултат на настъпила промяна в нормативната уредба, а именно влизането в сила на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ, обн. ДВ. бр. 101 от 22 Декември 2015 г.).

Една от ключовите промени, отразени в новото ръководство, се отнася до провеждането на процедури за избор на изпълнители от страна на Бенефициенти по договори за БФП, попадащи извън приложното поле на ЗУСЕСИФ, както следва:

- когато предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 9 779 000 лв. без ДДС или предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на бенефициент, без данък върху добавената стойност е равна или по-висока от 391 160 лв. без ДДС, бенефициентите следва да прилагат (на основание чл. 50, ал.3 от ЗУСЕСИФ) задължително процедурата за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ съгласно условията и реда, предвидени в ЗУСЕСИФ и подзаконовите актове по прилагането му.

Прилагаме и линк към сайта на Управляващия орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=1034