УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приключилият в края на 2015 г. програмен период 2007-2013 г. бе първият, в който България чрез оперативните програми получи и усвои средства за развитие от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Съществена част от тези средства бе предназначена за развитието на българската икономика и в подкрепа на българския бизнес.


Натрупаният почти 10-годишен опит в подготовката и изпълнението на програмите от първия програмен период дава възможност да се изведат научените уроци от това първо национално „упражнение“ по планиране, управление и изпълнение на ключовите европейски политики в подкрепа на бизнеса, които да послужат при посрещането на предизвикателствата на вече набиращия скорост втори програмен период.
В тази връзка и за да отбележи първата година от създаването си, Професионалната асоциация “Европейски и национални програми за развитие“, заедно с Българската стопанска камара организират и

                            
                                                                                           Ви канят да вземете участие в
                                                            Конференция на тема „ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС –
                                                    научени уроци от първия и предизвикателства през втория програмен период“,

                

                                                                                  на 12 февруари 2016 г. (петък), от 10:00 ч.,
                                                                        в Конферентната зала на БСК (София, ул. Алабин 16-20).


Целта на събитието е опитът и поуките от изминалия програмен период да се анализират както секторно (по отделни програми, насочени към бизнеса), така и от гледна точка на основните етапи и аспекти на процеса:


•    Програмирането – силни и слаби страни;
•    Подбора на проектите – допринася ли той наистина за реализирането на целите на политиките?
•    Администрирането на изпълнението – контролира или дирижира, помага или пречи администрацията в процеса на изпълнение на проектите?
•    Партньорството в процеса – формален принцип, който се декларира, но заобикаля, или действително сътрудничество? Нужно ли е то?
•    Популяризирането на програмите – „пари за PR“ или инструмент за маркетинг на политиките за развитие?


За участие в конференцията са поканени представители на браншови и регионални бизнес организации, представители на администрацията на оперативните програми, консултантски фирми, настоящи и потенциални бенефициенти по оперативните програми.


Моля, потвърдете участие не по-късно от 9 февруари 2016 г. на e-mail: coordinator@euprograms.bg или на тел. 02/954-91-61.


Приложение: Програма на Конференцията