Новини

22.06.2021 Изпълнен проект на Сдружение ПАЕНПР и Фондация SOS Предприемачи Изпълнен проект на Сдружение ПАЕНПР и Фондация SOS Предприемачи

Сдружение Професионална асоциация "Европейск...

22.06.2021
02.10.2020 Публукуван доклад във връзка с изпълнението на Дейност 2 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01 Публукуван доклад във връзка с изпълнението на Дейност 2 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01

Сдружение "Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие" (ПАЕНПР) има удо...

02.10.2020
17.12.2019 Важно решение на ВАС в полза на кандидатите за безвъзмездна помощ Важно решение на ВАС в полза на кандидатите за безвъзмездна помощ


На 13.12.2019 г. Върховният административен съ...

17.12.2019
01.10.2019 Обществено обсъждане на проект на индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2020 г. Обществено обсъждане на проект на индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2020 г.


На 30.09.2019 г. Министерство на икономиката, в качеството му на Управляващ орг...

01.10.2019
30.09.2019 Публукуван доклад от проведено изследване по Дейност 1 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01 Публукуван доклад от проведено изследване по Дейност 1 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01


Сдружение "Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие" (ПАЕН...

30.09.2019
29.08.2019 Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана

На 26.08.2019 г. Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие" (П...

29.08.2019

Нашата дейност

Взаимодействие с компетентни държавни органи


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантските компании


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.