Управляващият орган на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. публикува за коментари проект на Индикативна Годишна работна програма за 2017 г. по програмата. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да изпращат мнения и коментари на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg в срок до 20-ти октомври 2016 г.

През 2017 г. се предвижда да бъдат обявени 5 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност над 376 млн. лв.

През месец януари 2017 г. ще бъде обявена процедура „Регионална здравна инфраструктура“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Общият ресурс за подкрепа е 163,5 млн. лева и е насочен към модернизация на системата за спешна медицинска помощ в България.

Процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, чийто бюджет е в размер на 57 млн. лв., е предвидено да бъде обявена също през месец януари 2017 г.  Основният резултат, който трябва да бъде постигнат, е успешното продължаване на процеса на деинституционализация на социалните услуги за деца чрез замяна на грижите в институция с грижи в семейство или в близка до семейната среда в общността. През месец юни 2017 г. предстои обявяването на аналогична процедура, насочена към подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за изпълнението й.

За месец май 2017 г. е планирано обявяването на процедура „Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“. По тази процедура 98,5 млн. лв. ще бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ за проекти, насочени към съхраняване, опазване и популяризиране на културното наследство от национално и световно значение в България.

В рамките на ИГРП за 2017 г. е предвидена и процедура на конкурентен подбор „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, която цели да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в малките градове-опорни центрове на националната полицентрична система, съгласно НКПР.

Приложение:

1. Проект на Индикативна годишна работна програма по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. за 2017 г.