Центърът за развитие на човешките ресурси публикува Национална покана за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор "Младеж" на Програма "Еразъм+" с краен срок за кандидатстване: 13:00 ч. на 04 октомври 2016 г. 

По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност” в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници.

Потенциалните бенефициенти могат да бъдат:

- Организации с нестопанска цел; асоциации; неправителствени организации;
- Европейски младежки неправителствени организации;
- Социални предприятия;
- Публични органи на местно ниво;
- Група от млади хора, които са  активни  в  младежката  работа,  но  не  са  част  от  младежка  организация (неформална група от млади хора);
- Публични органи на регионално или национално ниво;
- Асоциации на региони;
- Европейски групи за териториално сътрудничество;
- Организации със стопанска цел, активни в сферата на корпоративната социална отговорност.


В мобилност могат да вземат участие:

- За младежки обмени – млади хора на възраст между 13 и 30 години от страните на изпращащите и приемащите организации;

- За Европейската доброволческа служба – млади хора на възраст между 17 и 30 години от страната на тяхната изпращаща организация;
- За мобилност на младежки работници – няма ограничения за възрастта.


Финансирането по Ключова дейност „Мобилност“, сектор „Младеж”, покрива следните видове разходи и се отпуска в съответствие със следните правила:


МЛАДЕЖКИ ОБМЕН:


- Транспорт – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно.

- Организационна подкрепа – включва разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите за мобилност.

- Подкрепа за специални потребности – допълнителни разходи, пряко свързани с участниците със специални нужди.

- Извънредни разходи – покриват се разходи за визи, разрешителни за пребиваване, задължителни ваксинации, разходи за подкрепа на участието на младите хора в неравностойно положение при равни условия с всички останали участници, разходи, свързани с настаняване на участниците по време на предварително посещение за планиране. Допустими извънредни разходи са и разходи за скъпи пътувания на участниците от най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии. Покриват се максимум 80 % от допустимите разходи за скъпи пътни разходи. Финансирането на този вид разходи се отпуска при мотивирано искане във формуляра за кандидатстване и се изчислява на база процент от допустимите разходи.


ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА:


- Транспорт – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно.

- Организационна подкрепа – включва разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите за мобилност.

- Индивидуална подкрепа – отпуска се под формата на единични ставки на ден/месец за допълнителни лични разходи на участниците по време на дейността и се изчислява на база продължителност на престоя на участник.

- Подкрепа за езикова подготовка – покрива разходи, свързани с подобряване познанията на участниците по езика, който ще използват при изпълнение на доброволческите си задачи. Отпуска се при предварителна заявка на база нуждите на участниците и при условие, че не се предлага такова онлайн обучение. Финансирането се извършва под формата на единична ставка (150 евро) за дейности с продължителност между 2 и 12 месеца.

- Подкрепа за специални потребности – допълнителни разходи, пряко свързани с участниците с увреждания.

- Извънредни разходи – разходи за визи, разрешителни за пребиваване, задължителни ваксинации. Разходи за подкрепа на участието на младите хора в неравностойно положение при равни условия с всички останали участници, включващи специфична подготовка и засилено менторство, разходи, свързани с настаняване на участниците по време на предварително посещение за планиране. Допустими извънредни разходи са и разходи за скъпи пътувания на участниците от най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии. Покриват се максимум 80 % от допустимите разходи за скъпи пътни разходи.

- Разходи, свързани с настаняване на участниците по време на предварителното посещение за планиране.


МОБИЛНОСТ НА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ:


- Транспорт – финансират се пътните разходи на участниците от мястото на тръгване до мястото на провеждане на дейността и обратно.

- Организационна подкрепа – включва разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите за мобилност.

- Подкрепа за специални потребности – допълнителни разходи, пряко свързани с участниците със специфични нужди.

- Извънредни разходи – покриват се разходи за визи, разрешителни за пребиваване, задължителни ваксинации. Финансирането на този вид разходи се отпуска при мотивирано искане във формуляра за кандидатстване и се изчислява на база процент от допустимите разходи. Допустими извънредни разходи са и разходи за скъпи пътувания на участниците от най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии. Покриват се максимум 80 % от допустимите разходи за скъпи пътни разходи.


Кандидатите следва да подадат своите проектни предложения най-късно до: 04 октомври 2016 г., до 13:00 часа (българско време), за проекти, стартиращи между 01 януари и 31 май на следващата година.


За повече информация: http://www.hrdc.bg/


Приложения:

1. Националната покана за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор "Младеж".