Новини Научете Всички новини около нашата дейност

18.08.2016 Стартира приемът на проекти по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ на ОПРЧР Стартира приемът на проекти по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ на ОПРЧР


Управляващият орган на ОП "Р...

18.08.2016
16.08.2016 Покана към НПО за участие в Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП Покана към НПО за участие в Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП


Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и ко...

16.08.2016
19.07.2016 Стартира набирането на заявки по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица за 2016 г. Стартира набирането на заявки по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица за 2016 г.


В бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки за разкриване на работни места по К...

19.07.2016
01.07.2016 Стартира приемът на заявления по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ на ПРСР 2014-2020 Стартира приемът на заявления по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ на ПРСР 2014-2020


Държавен фонд „Земеделие“ об...

01.07.2016

Нашата дейност

Взаимодействие с компетентни държавни органи


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантските компании


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.