Новини Научете Всички новини около нашата дейност

07.06.2019 Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана Открита процедура за избор на изпълнител с публична покана

На 31.05.2019 г. Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие" (П...

07.06.2019
15.03.2019 Становище на ПАЕНПР по проекта на документи по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК Становище на ПАЕНПР по проекта на документи по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК


СТАНОВИЩЕ  

н...

15.03.2019
25.05.2018 Предстои откриването на процедура "Насърчаване на предприемачеството" Предстои откриването на процедура "Насърчаване на предприемачеството"


КН на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособнос...

25.05.2018
25.05.2018 Проведе се 6-тото заседание на КН на ОПИК Проведе се 6-тото заседание на КН на ОПИК


На 17.05.2018 г. в гр. София...

25.05.2018

Нашата дейност

Взаимодействие с компетентни държавни органи


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантските компании


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.