На 13.12.2019 г. Върховният административен съд (ВАС) обяви свое Решение № 17103/13.12.2019 г. по адм. д. № 8684/2019 на ВАС, VІІ отд., чието значение надхвърля конкретното дело и може да има принципни последици за кандидатите по всички процедури за безвъзмездна помощ по оперативните програми.


Делото бе заведено от Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие" (ПАЕНПР) през 2017 г. срещу Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" , с искане за отмяна на Условията за кандидатстване в частта им относно изискването за представяне на оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в дълготраен актив като условие за допусктимост на разходите по проектите.


Като приема всички доводи на ПАЕНПР, с Решение № 17103/13.12.2019 г. по адм. д. № 8684/2019 ВАС обявява няколко важни неща, чието значение определено надхвърля конкретния повод:


1) На първо място, ВАС обявява, че изискването, залегнало в Условията за кандидатстване, че кандидатът/партньорът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта от производител или първи доставчик за всяка отделна инвестиция в дълготраен актив като условие за  допустимост на разходите за по проектите е незаконосъобразно поради противоречие с конституционните принципи на свободна стопанска инициатива и еднакви правни условия за стопанска дейност за всички граждани и юридически лица.


С решението си ВАС отменя Условията за кандидатстване по процедурата в тази им част, като отмяната действа с обратна сила.


УО на ОПИК следва да съобрази това принципно положение, като престане да възпроизвежда това изискване във всички по-нови процедури за безвъзмездна помощ схеми (напр. по предстоящата процедура за внедряване на иновации). Ако не стори това, изискването може да бъде отменено по жалба от всеки потенциален кандидат и/или заинтересована организация с идеална цел.
Подлежи на допълнително правно проучване дали съществува възможност кандидати по BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, чиито проекти са били отхвърлени поради неспазване на това изискване (непредставяне на оферта от производител или първи доставчик, вкл. поради липса на „оторизационно писмо“) да претендират връщане в процедурата по предоставяне на БФП по BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.


2) На второ място, ВАС приема, че становището на Министeрството на финансите (дирекция „Държавни помощи“) по предварително съгласуване по реда на Закона за държавните помощина предстоящите схеми за помощ не е задължително за Управляващия орган, и че несъобразяването му от Управляващия орган не се отразява на съответствието на схемата за помощ с изискванията за допустимост на съответния вид държавна помощ, предвидени в приложимите регламенти на ЕС.


Това би следвало да да даде основание (и самочувствие) на управляващите органи занапред да не приемат безкритично изискванията, които МФ като „последна инстанция“ досега поставяше при съгласуване на схемите за безвъзмездна помощ, като се има предвид, че редица от тези изисквания (като отмененото) са спорни и/или неадекватни, като само затрудняват кандидатите и бенефициентите.


3) По-рано, по процедурен въпрос в рамките на първоинстанционното дело ВАС издаде и Определение № 9263/06.07.2018 г. по адм. дело № 8581/2018 на ВАС, VІІ отд. С това определение ВАС приема, че въз основа на регистрацията си в обществена полза, целите и предмета си на дейност ПАЕНПР има правен интерес да обжалва Условията за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна помощ.


С това Определение ВАС принципно признава правото на организации с идеална цел, регистрирани в обществена полза (като ПАЕНПР) да обжалват Насоките за кандидатстване по всяка процедура за безвъзмездна помощ, ако считат, че те съдържат незаконосъобразни (вкл. дискриминационни) изисквания.


Приложения:
1. Решение № 17103/13.12.2019 г. по адм. д. № 8684/2019 на ВАС
2. Определение № 9263/06.07.2018 г. по адм. д. № 8581/2018 на ВАС