Сдружение "Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие" (ПАЕНПР) има удоволствието да публикува настоящия доклад във връзка с изпълнението на Дейност 2 от проект по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.009-0118-C01, озаглавен: "Инструменти, механизми и процедури за участие на гражданите и бизнеса при формулирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и решенията на администрацията в сферата на конкурентоспособността и иновациите". 

Докладът е изготвен в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0118-C01/22.01.2019 г. „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Проектът се изпълнява в партньорство между Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) в качеството му на бенефициент и Фондация „Ес О Ес Предприемачи“ в качеството ù на партньор.

Общата цел на проекта е свързана с увеличаване на гражданското участие в процесите на формиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите.   

Специфичните цели на проекта са:   

1. Предоставяне на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките и по-добра регулаторна среда в сферата на конкурентоспособността и иновациите.   

2. Установяване на реално партньорско управление между администрацията, гражданите и бизнеса в сферата на конкурентоспособността и иновациите.  

3. Постигане на по-открито и отговорно управление в сферата на конкурентоспособността и иновациите. 

Като първа дейност в рамките на проекта е извършено изследване „Анализ на текущото състояние, проучване на добри практики и иновативни решения и формулиране на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“ (наричан по-нататък „ситуационен анализ на партньорството…“. Това изследване разглежда формите, инструментите и основните участници в процеса на партньорство при формулирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и програмите в областта на конкурентоспособността и иновациите, и анализира факторите, влияещи върху ефективността на това партньорство, като идентифицира слаби страни и препоръчва мерки за тяхното преодоляване, с оглед подобряване на гражданското участие и по-засилено и ефективно партньорство между заинтересованите страни в процеса на реализиране на публичните политики.

Настоящият доклад е разработен в изпълнение на Дейност 2 „Разработване на механизми и инструментариум за участие на гражданите и бизнеса при формулирането и изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и решенията на администрацията в сферата на конкурентоспособността и иновациите“ по проекта. Тази дейност е необходима за постигането на целите на проекта, тъй като партньорството се осъществява на практика чрез различни механизми на консултации и участие на бизнеса и асоциациите на работодателите, синдикатите, неправителствените организации и други заинтересовани страни в процеса на формулирането и изпълнението на публичните политики на всички етапи от цикъла на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите - формулиране, финансиране, изпълнение, мониторинг и оценка. Всеки от двете основни групи механизми за партньорство (за пряко и непряко гражданско участие) включва съвкупност от конкретни инструменти (форми и процедури) за взаимодействие и съгласуване между заинтересованите страни, гражданското общество и държавната администрация.

Дейност 2 и настоящият доклад, подготвен в нейно изпълнение, стъпват и са логично продължение на горепосочения ситуационен анализ на партньорството. Аналитичната информация, изводите и препоръките от този анализ послужиха като ръководно начало при детайлното разработване на инструментите и механизмите за партньорство в сферата на политиките по конкурентоспособността и иновациите, представени в настоящия доклад. Именно детайлният анализ на факторите, влияещи върху ефективността на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение, мониторинг и оценка на публичните политики и програми в областта на конкурентоспособността и иновациите, техния генезис, същност и особености, идентифицираните силни и слаби страни, добри практики и възможности за оптимизиране позволиха разработването на цялостен инструментариум (механизми, методи и инструменти) за ефективно партньорство в областта на политиките в областта на конкурентоспособността и иновациите, както и формулирането на конкретни предложения за подобряване на съществуващите институционализирани форми на партньорство в тази област.

Обхват и съдържание на доклада

Докладът включва два раздела и две приложения. Основната част на доклада представлява практически инструментариум (механизми, методи и процедури) за по-ефективно участие на гражданите и бизнеса при формулирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и решенията на администрацията в сферата на конкурентоспособността и иновациите. За да достигне до това си централно съдържание, докладът последователно разглежда изводите и препоръките от ситуационния анализ на партньорството в сферата на конкурентоспособността и иновациите; разработва на тяхна основа детайлния инструментариум (механизми, методи и процедури) за партньорство в сферата на конкурентоспособността и иновациите, вкл. контролни листове за подготовка и провеждане на партньорството, като в допълнение поради тяхната практическа важност разглежда в детайли т.нар. „институционализирани инструменти“ за партньорство.

Детайлната структура на доклада включва следните компоненти:

• Констатации, изводи и препоръки от ситуационния анализ на партньорството в сферата на конкурентоспособността и иновациите

В тази встъпителна част се извеждат и обобщават основните изводи на ситуационния анализ на партньорството в сферата на конкурентоспособността и иновациите, извършен в рамките на Дейност 1 от проекта. Дефинирана е същността, приложното поле и правната регламентация на партньорството като водещ принцип при формирането и изпълнението на публичните политики, посочени са основните форми на партньорството (гражданското участие) и класификациите на различните видове конкретни инструментите за партньорство, разгледани са основните проблеми и препоръки по отношение на конкретните инструменти за партньорство в сферата на конкурентоспособността и иновациите, прилагани на различните етапи на цикъла на политиките, като особено внимание е обърнато на т.нар. „институционализирани инструменти“ за партньорство.

• Инструментариум (механизми, методи и процедури) за партньорство в сферата на политиките по конкурентоспособност и иновации

Тази част представлява ядрото на доклада, а именно цялостен, детайлен инструментариум, съдържащ механизми, методи и процедури за ефективно партньорство между администрацията, от една страна, и гражданите и бизнеса, от друга страна, при формулирането и изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и решенията на администрацията в сферата на конкурентоспособността и иновациите. „Инструментариумът“ е разделен на обща и специална част. Общата част обхваща всички фази на цялостния процес на подготовка, провеждане и оценка на партньорството, както и ролята на всяка от двете основни страни в него - администрацията и гражданския сектор. В уводната глава на инструментариума систематично се разясняват същността, участниците, нивата, принципите и ползите на гражданското участие (партньорството). По-нататък е включена детайлна Методика за идентифициране и анализ на заинтересованите страни, като въз основа на нея е представен и подробен преглед на конкретните участници в процеса на партньорство в сферата на конкурентоспособността и иновациите, обхващащи както структурите на администрацията, въвлечени в процеса на формиране и изпълнение на тези политики, така и представителите на гражданския сектор - СИП, организации на бизнеса, НПО и др. Инструментариумът съдържа детайлни разяснения относно всички фази на процеса на подготовка, провеждане и оценка на партньорството, както и ролята на всяка от двете основни страни в него - администрацията и гражданския сектор. В централната 5 глава на Инструментариума са систематично изложени и подробно описани в матричен вид различните общоприети и широко прилагани в практиката на другите развити страни инструменти за гражданско участие, с цел тази матрица да може да служи като своеобразно „меню“ на инструментите за партньорство, от което инициаторите на конкретните процеси на гражданско участие да могат да избират и ползват за специфичните си цели подходящи инструменти и процедури. Включените инструменти за партньорство обхващат всички етапи на цикъла на публичните политики - формулиране, финансиране, изпълнение, мониторинг и оценка на последователните етапи на цикъла на политиките (програмния цикъл) в сферата на конкурентоспособността и иновациите. С цел улеснение, в отделна матрица са изведени и описани последователно по цикъла на политиките и реално прилаганите към момента от публичната администрация инструменти за партньорство в сферата на политиките по конкурентоспособност и иновации, с акцент върху т.нар. „институционализирани инструменти“ (консултативните съвети в сферата на конкурентоспособността и иновациите, тематичните работни групи по разработването и комитетите за наблюдение на оперативните програми в сферата на конкурентоспособността и иновациите). В общата част са включени четири подробни контролни листи, с цел същите да служат като практическо ръководство за качествената подготовка и провеждане на процеса на гражданско участие по различните последователни етапи на процеса. В специалната част на Инструментариума е извършен детайлен преглед на прилаганите институционализираните инструменти за партньорство в сферата на конкурентоспособността и иновациите. Той бе счетен за полезен от авторите на доклада поради обстоятелството, че тази категория инструменти са с относително най-голяма важност за ефективното партньорство между гражданите и бизнеса, и администрацията при формулиране и изпълнение, мониторинг и оценка на политиките и решенията на администрацията в сферата на конкурентоспособността и иновациите. Прегледът включва: шестте консултативни съвета към министъра на икономиката, създадени по реда на Закона за администрацията; партньорските органи, участващи в планирането, изпълнението и/или наблюдението на европейските структурни и инвестиционни фондове в България в сферата на конкурентоспособността и иновациите (тематичните работни групи по разработване на оперативните програми за конкурентоспособност и иновации, и за наука и образование, и комитетите за наблюдение на тези оперативни програми); както и специализираните функционално обособени структури на администрацията, натоварени с финансиране на политики в областта на иновациите и конкурентоспособността с национални средства (НИФ и ФНИ).

• Две приложения

В първото приложение към доклада са коментирани идентифицираните (в ситуационния анализ, както и в хода на изготвяне на настоящия доклад) проблеми на партньорство в сферата на политиките по конкурентоспособност и иновации, като са отправени конкретни препоръки за тяхното преодоляване с оглед осигуряване на по-ефективно партньорство. Проблемите и препоръки отразяват гледната точка на гражданския сектор и в този смисъл са предназначени да привлекат вниманието на публичната администрация за тяхното решаване.

Второто приложение съдържа детайлно обосновано предложение за създаването (регламентирането) на нов инструмент за партньорство в сферата на конкурентоспособността и иновациите, а именно съвместни работни групи по разработване на документите за кандидатстване по схемите за безвъзмездна помощ. Идеята за създаване на този инструмент е обсъждана от доста години от представителите на гражданските организации, активни в сферата на политиките по конкурентоспособност и иновации, като настоящият доклад бе счетен за подходяща форма същата да бъде популяризирана сред представителите на гражданския сектор, като да бъде поднесена и на вниманието на публичната администрация.

При създаването на Инструментариума за партньорство са ползвани както ситуационния анализ на партньорството, вкл. изложените в него добри европейски практики, така и съществуващи национални документи относно партньорството, както и допълнително анализирани чуждестранни източници.

В ролята си на практически наръчник по гражданско участие в областта на политиките по конкурентоспособност и иновации, „инструментариумът“ е предназначен да може да се разпространява и ползва самостоятелно, отделно от другите части на доклада.

Докладът е изготвен от екип на сдружение „Клуб на младият предприемач - Кърджали“ в изпълнение на Договор за услуги № BG05SFOP001-2.009-0118-C01/Se-2 от 17.09.2019 г.


Приложение: 

1. Доклад във връзка с изпълнението на Дейност 2 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01 - "Инструменти, механизми и процедури за участие на гражданите и бизнеса при формулирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и решенията на администрацията в сферата на конкурентоспособността и иновациите".