В началото на месец октомври 2017 г. приключи първото обществено обсъждане на проекта на Условия за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Процедурата предизвика огромен интерес, особено сред младите хора, предвид възможността за финансиране на стартиращ бизнес, минималните изисквания към кандидатите, широкия обхват на допустимите сектори и щедрото финансиране - безвъзмездна финансова помощ до 200 000 евро при 90% интензитет на помощта.

В рамките на проведеното обсъждане Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) представи на Управляващия орган подробно аргументирано становище относно необходимостта от съществени изменения в условията за кандидатстване по процедурата. Същата позиция бе защитена от ПАЕНПР и на проведения на 12 и 13 октомври Комитет за наблюдение на ОПИК.


В отговор на засиления обществен отзвук, на 23-ти и 26-ти октомври по инициатива на Министерството на икономиката последователно се проведоха две работни срещи между Управляващия орган на ОПИК и представители на браншови и консултантски асоциации, вкл. ПАЕНПР, за обсъждане на предложенията за промени в изискванията и условията за кандидатстване по процедурата.

Първата от тези срещи бе с участието и на министър Караниколов, а втората в по-широк формат. Най-активни по време на двете работни срещи бяха представителите на ПАЕНПР - Атанас Кирчев и Андрей Лалов, които изложиха и аргументираха конкретните предложения на асоциацията за промени на основните параметри на процедурата.

В резултат на обсъжданията се оформи консенсус за редица важни промени на изискванията за кандидатстване по процедурата, а други от предлаганите промени, представителите на Управляващия орган се ангажираха допълнително да обсъдят и коментират.


Част от по-важните очаквани промени в условията за кандидатстване по процедурата включват:

Намаляване на размера и интензитета на предоставяната безвъзмездна финансова помощ от максималните до момента 391 166 лв. на 200 000 лв. за индивидуален проект, при максимален интензитет на помощта 70% или 80%

Предложеното изменение беше мотивирано с очаквания сериозен интерес от страна на бизнеса за кандидатстване по процедурата и с необходимостта за осигуряване на финансова подкрепа на максимално голям брой качествени проекти на стартиращи предприятия с висок икономически потенциал за растеж.


Намаляване на относителната тежест на критериите за приоритизация в общата оценка на проектите

До момента, съгласно т. III. „Приоритизация на проекти“ от Критериите и методологията за оценка на проектните предложения по процедурата, беше предвидено приоритет да бъде даден на финансирането на следните 4 категории проекти:
- проекти на жени предприемачи - 5 точки;
- проекти на лица до 29 г. и над 50 г. - 5 точки;
- проекти, изпълнявани на територията на Северозападния регион на планиране - 4 точки;
- проекти на социални предприятия – 5 точки;

при обща тежест на критериите за приоритизация в оценката по същество на проектите 19 точки от максимален брой 85 точки (22,35% от общата оценка на проекта).


В процеса на обществено обсъждане и по време на проведените работни срещи, беше преценено от страните, че първоначално заложената в методиката за оценка на проектите тежест от 22,35% на критериите за приоритизация в крайната оценка на проектите по проецедурата е прекомерно голям, което налага балансирането му от останалите критерии за оценка, което да доведе до намаляване на тежестта му в общата оценка.


Възможна промяна в допустимите за подпомагане по процедурата икономически сектори

До момента допустимите за финансиране по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ икономически сектори, включваха следните 2 типа сектори:


Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия:

•    С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
•    С20 „Производство на химични продукти“;
•    С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
•    С27 „Производство на електрически съоръжения“;
•    С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
•    С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
•    С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
•    J58 „Издателска дейност“;
•    J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
•    M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;


и


Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства

С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
•    С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
•    С21 „Производство на  лекарствени вещества и продукти“;
•    С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
•    С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
•    С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
•    С25.62 „Механично обработване на метал“;
•    С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
•    С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
•    С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
•    J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
•    J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
•    M71.11 „Архитектурни дейности“;
•    M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
•    M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;


Изборът на допустимите сектори от втората група бе подложен на силна критика от страна на ПАЕНПР и представителите на браншовите организации с аргументи, че посочените сектори са основно в сферата на нискотехнологичните производства с ниска добавена стойност, които не съответстват на областите на европейски и регионални предизвикателства. Представителите на Управляващия орган се ангажираха да обсъдят съществена промяна във втората група сектори, като напр. отпадане на някои от най-ниско технологичните сектори и същевременно добавяне на пропуснати сектори, като:


•    Сектори J62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и J63 „Информационни услуги“;
•    Сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“;
•    Сектор М71 „Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи“.


При кандидатстване ще се изисква представянето на разработен от кандидатите бизнес план, включващ финансови прогнози

По време на работните дискусии беше прието от заинтересованите страни, че изготвянето и подаването на бизнес план заедно с формуляра за кандидатстване по процедурата е необходимо, за да се гарантира високото качество на проектните предложения, както и за да бъде проверено в процеса на оценка на проектите доброто познаване на бизнес средата и задълбочено проучване от страна на кандидатите на предлаганите от тях за финансиране бизнес идеи.


Подлежи за допълнително уточняване дали при неизпълнение на прогнозните параметри на бизнеса плана ще се налагат финансови корекции по реда на Наредбата за налагане на финансови корекции, което бе един от обсъжданите варианти.


Ограничаване на обхвата на допустимите за финансиране по процедурата разходи за външни услуги, както и залагане на таван на допустимите разходи за услуги като процент от общия размер на проекта 


Дискутираните промени включват въвеждане на общ „таван“ на разходите за услуги в размер до 15-20% от общите допустими разходи, като сред допустимите разходи се включат и разходите за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение.


Създаване на специален финансов механизъм за осигуряване на предварително финансиране (пре-финансиране) на одобрените проекти

Прието бе предложението на ПАЕНПР Управляващият орган да обсъди създаването на специална гаранционна схема към Националния гаранционен фонд при БРР, или друг подобен целеви финансов механизъм, чрез който одобрените кандидати да получат предварително финансиране за изпълнението на проектите си преди получаването на договорената безвъзмездна финансова помощ. Създаването на такъв целеви финансов механизъм е абсолютно необходим, предвид рисковия характер на проектите по процедурата, който прави практически невъзможно получаването на стандартно банково финансиране за изпълнението на проектите.


Изменените условия за кандидатстване по процедурата ще са предмет на ново, второ по ред, обществено обсъждане

Предвижда се резултатите от проведените работни срещи и обсъждания да бъдат отразени в нов, коригиран пакет от документи за кандидатстване, който да бъде публикуван за повторно обществено обсъждане от страна на Управляващия орган на ОПИК.