Конференция на ПАЕНПР и БСК

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

Вижте още

Обществено обсъждане на проект на индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2020 г.

01.10.2019

На 30.09.2019 г. Министерство на икономиката, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., публикува за обществено обсъждане проект на Инд...

Вижте още >

Публукуван доклад от проведено изследване по Дейност 1 от проект по ДБФП BG05SFOP001-2.009-0118-C01

30.09.2019

Сдружение "Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие" (ПАЕНПР) има удоволствието да публикува настоящия доклад от проведено изследване - "Анализ на настоящото състояние, про...

Вижте още >

Становище на ПАЕНПР по проекта на документи по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК

15.03.2019

СТАНОВИЩЕ  на  Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ по проекта на документи по процедура BG16RFOP002-1.0.. „Развитие на иновационни клъстери“   &n...

Вижте още >

Ползи от членството в ПАЕНПР

Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Вижте още >