Конференция на ПАЕНПР и БСК

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

Вижте още

Увеличен е бюджетът за договаряне по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

25.05.2018

КН на ОПИК гласува допълнителен бюджет за финасиране на проекти по вече проведената процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.Първоначалният бюджет на пр...

Вижте още >

Предстои откриването на процедура "Насърчаване на предприемачеството"

25.05.2018

КН на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" одобри окончателно критериите и методологията за подбор на проекти по процедура "Насърчаване на предприемачеството".Условията за кандидатста...

Вижте още >

Проведе се 6-тото заседание на КН на ОПИК

25.05.2018

На 17.05.2018 г. в гр. София се проведе 6-тото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации иконкурентоспособност 2014-2020".По-важните въпроси, обсъждани на заседанието н...

Вижте още >

Ползи от членството в ПАЕНПР

Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Вижте още >